วันนี้
.....ข อ ง ข วั ญ ข อ ง แ ม่ คื อ รั ก แ ท้ ข อง ลู ก .....พ ร ะ อ ง ค์ แ ร ก ผู้ แ ส น ดี ใ ห้ ชี วิ ต ...ค รู ค น แ ร ก ผู้ ป ร ะ สิ ท ธิ์ ก า ร ศึ ก ษ า ...ห ม อ ค น แ ร ก ผู้ ถื อ ช้ อ น ค อ ย ป้ อ น ย า...ร ว ม คุ ณ ค่ า นี้ ไ ด้ แ ก่ .... แ ม่ เ ร า เ อ ง ....

ผลงานนักเรียน T.W. 6/3 ประเทศบรูไน

ผลงานนักเรียน T.W. 6/3 ประเทศเมียนมาร์